fbpx

Nau Ivanow. Espai de residències d’arts escèniques

Francisco Gómez

 

‘Recortes’

Instal·lació de Francisco Gómez

Del 18 d’abril al 9 de maig
Inauguració 18 d’abril. 20h

Performance a càrrec de duba – ximena – monn

Instal·lació composta de retalls de paper, fotografies i penjolls de fusta.

Performance amb text d’Edward Albee Who’s afraid of Virginia Woolf?

Organitzat per Lasilla

   

R e c o r t e s

“O h  p e r f o r a r  c o n  v i n o  l a  s u a v e n e  c e s i d a d  d e  s e r ”

A l e j a n d r a  P i z a r n i k

S e d u c t o r a s

m u j e r e s  n o s  a c o m p a ñ a n

e n  e s t a  n o c h e  d e l i c i o s a .

M a r a v i l l o s a s  b e l l e z a  s o r i e n t a l e s

n o s  d e j a r á n  i g n o r a n t e s  d e  s u s

c o l g a n t e s  s u e ñ o s  q u e  s a b e n  a

s a l  y v i e n t o .

D e j e m o s , p u e s , i n t e r r u m p i r  a  n u e s t r o

c u e r p o  c o n  l a  l u z  v i v i f i c a d o r a  d e

c ó n c a v o s  y  c o n v e x o s  c u l o s . . .

. . . y  q u e  l a  s u a v i d a d  d e l  c i e l o

n o s  b a ñ e  c o n  s u  l u z  d e  b r a g a s

y  d e  c á l i d o s  s e n o  s v i r g i n a l e s .

. . . y  n o  t e m a m o s , e n t o n c e s ,

a l  r e c o r t e  a b r u p t o  d e

n u e s t r a  m i r a d a  q u e  c o n  s u  v i o l e n t o

f r a g m e n t a r  e x c i t a r á  l a  f a n t a s í a .

L o s  e s p e r a m o s  a  p a r t i c i p a r

d e  e s t e  e v e n t o  c o n  n o s o t r o s

y  a  b r i n d a r  p o r  l a  c o n s c u p i s c e n c i a

d e  n u e s t r o  e s p í r i t u .


l a s i l l a . l a s i l l a . l a s i l l a . l a s i l l a . l a s i l l a